כיצד מחושב המימון לרכבי 0 ק"מ:

 • העמדת ההלוואה כרוכה בתשלום מקדמה בשיעור של לפחות של 20% ממחירון המחירון של הרכב אצל היבואן הישיר ("מחיר המחירון").
 • ההלוואה תשולם באחד מהאופנים הבאים: (א) בפריסה של עד 60 תשלומים חודשיים או (ב) בפריסה של עד 36 תשלומים חודשיים כשבתום תקופת ההלוואה תיפרע את יתרת ההלוואה בשיעור של עד 43% ממחיר המחירון.
 • התשלומים החודשיים כוללים ריבית שנתית בשיעור של פריים בצירוף 1%. התשלום ישתנה בהתאם לשינויים בגובה ריבית הפריים. כמו כן, התשלומים החודשיים כוללים את עמלת הקמת ההלוואה בסך של 450 ₪ בצירוף שיעור של 1.5% מסכום ההלוואה בתוספת מע"מ. סכום העמלה עשוי להתעדכן מעת לעת בהתאם לתעריפי העמלות הנהוגים אצל הגורם המממן.
 • החישובים הינם סימולציה בלבד ואינם מחייבים את הגורם המממן או את אוטוסנטר להעמדת ההלוואה או לתנאים שבה היא תועמד, לרבות גובה הריבית. העמדת ההלוואה ותנאיה, לרבות גובה הריבית, כפופים לאישורו של הגורם המממן לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי.
 • תנאי ההלוואה המחייבים יפורטו בהסכם הלוואה שייחתם (ככל שייחתם) בין הלקוח לבין הגורם המממן. אוטוסנטר לא תהיה צד להסכם ההלוואה ולכן לא תישא בכל אחריות שהיא כלפי הלקוח בקשר עם הסכם ההלוואה.
 • השימוש במחשבון זה מהווה אישור והסכמה של הלקוח לתנאים האמורים לעיל.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

כיצד מחושב המימון לרכבי יד שנייה:

 • העמדת ההלוואה כרוכה בתשלום מקדמה בשיעור של לפחות של 15% ממחיר הרכב.
 • ההלוואה תשולם בפריסה של עד 60 תשלומים חודשיים. התשלומים החודשיים כוללים ריבית שנתית בשיעור של 7.5% בצירוף הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן. כמו כן, התשלומים החודשיים כוללים את עמלת הקמת ההלוואה בסך של 450 ₪ בצירוף שיעור של 1.5% מסכום ההלוואה בתוספת מע"מ. סכום העמלה עשוי להתעדכן מעת לעת בהתאם לתעריפי העמלות הנהוגים אצל הגורם המממן.
 • החישובים הינם סימולציה בלבד ואינם מחייבים את הגורם המממן או את אוטוסנטר להעמדת ההלוואה או לתנאים שבה היא תועמד, לרבות גובה הריבית. העמדת ההלוואה ותנאיה, לרבות גובה הריבית, כפופים לאישורו של הגורם המממן לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי.
 • תנאי ההלוואה המחייבים יפורטו בהסכם הלוואה שייחתם (ככל שייחתם) בין הלקוח לבין הגורם המממן. אוטוסנטר לא תהיה צד להסכם ההלוואה ולכן לא תישא בכל אחריות שהיא כלפי הלקוח בקשר עם הסכם ההלוואה.
 • השימוש במחשבון זה מהווה אישור והסכמה של הלקוח לתנאים האמורים לעיל.
 • אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
page loader