כיצד מחושב המימון לרכבי יד שנייה:

  • המלווה הינה ק.ל.ס מימון רכב בע"מ מ.ר. 54849 ("הגורם המממן").
  • העמדת ההלוואה כרוכה בתשלום מקדמה בשיעור של לפחות 15% ממחיר המכירה של הרכב.
  • החישובים הינם סימולציה בלבד ואינם מחייבים את הגורם המממן או את אוטוסנטר להעמדת ההלוואה או לתנאים שבה היא תועמד, לרבות גובה הריבית אשר לצרכי הסימולציה בלבד מחושבת כריבית קבועה בשיעור שנתי של 9.99% בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן לתקופת הלוואה של עד 60 חודשים. סכום ההלוואה אינו כולל אגרת רישוי של הרכב וכן עמלת הקמת הלוואה בסך של 1.5% מסכום המימון + 450 ₪ בתוספת מע"מ ₪ שתשולם בנפרד בעת העמדת ההלוואה.
  • סכום העמלה עשוי להתעדכן מעת לעת בהתאם לתעריפי העמלות הנהוגים אצל הגורם המממן.
  • העמדת ההלוואה ותנאיה הסופיים כפופים לאישורו של הגורם המממן לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ולבדיקת נתונים פיננסיים ואחרים על הלקוח. הגורם המממן לא יהיה חייב לאשר את מתן המימון ללקוחות שלא יעמדו בקריטריונים שהוגדרו על ידו, על פי שיקול דעתו.
  • תנאי ההלוואה המחייבים יפורטו בהסכם הלוואה שייחתם (ככל שייחתם) בין הלקוח לבין הגורם המממן. אוטוסנטר לא תהיה צד להסכם ההלוואה ולכן לא תישא בכל אחריות שהיא כלפי הלקוח בקשר עם הסכם ההלוואה.
  • אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
page loader